Log in

Whoops! You have to login to access the Reading Center functionalities!

Forgot password?

Search the site...

Reset

Kézirat benyújtásának módja

A megjelentetésre szánt kéziratokat a fejlesztopedagogia@starkiss.hu e-mail címre kérjük elküldeni. Minden esetben csatolni kell egy kísérőlevelet, amelynek tartalmaznia kell a szerző rövid ismertetését a tartalomról, szakmai munkásságáról, a publikálás céljáról, valamint a Szerzői jogi megállapodást aláírva, beszkennelve.

Valamennyi szerzőként feltüntetett személynek meg kell felelnie a szerzőség kritériumainak. Ezzel összhangban minden szerző (illetve nevükben a levelező szerző) kijelenti, hogy személyesen és aktívan részt vett a munkában, s ezért annak teljes tartalmáért vállalja a felelősséget. A kapcsolattartásért felelős személy (levelező szerző) nyilatkozik, hogy szabad hozzáférése volt a kutatás összes adatához, függetlenül attól, hogy azok bekerültek-e a tanulmányba vagy sem.

A cikk terjedelme nem haladhatja meg az egy szerzői ívet (egy ív 40 000 leütés). Ha a téma kifejtése szükségessé teszi, a szerkesztőség hosszabb tanulmányt is elfogad.

A szerkesztőség arra is kéri a szerzőket, hogy a korrektúrapéldányok kézbesítésének megkönnyítése végett kéziratukban adják meg levelezési (vagy e-mail) címüket és telefonszámukat is.

 

Kéziratokat nem áll módunkban megőrizni.

 

 

 

 

Kézirat elbírálása

A kézirat elfogadását a főszerkesztő a szerkesztőbizottsággal együtt dönti el. A lektorálatlan tanulmányokat a Szerkesztőbizottság lektoráltatja.

 

Kézirat követelményei

Az összefoglalás/abstract nem haladhatja meg a 200 szót. Az absztraktnak önmagában is értelmesnek kell lennie. A szerző(k)nek a célkitűzések megfogalmazását követően világosan be kell mutatnia az alkalmazott módszer főbb elemeit, a konkrét eredményeket s a levont következtetéseket. Az absztraktot külön oldalon magyarul és angolul is el kell készíteni, valamint a cikk címét angolul is feltüntetni. A két absztrakt tartalmilag nem térhet el egymástól.

Kulcsszavak: az absztrakt mellé meg kell határozni 3-6 szót vagy kifejezést, amelyek jellemzőek a tanulmány tartalmára. Ezek a tárgymutató létrehozását és a keresés megkönnyítését szolgálják. A kulcsszavakat magyarul és angolul is kérjük feltüntetni az összefoglaló/abstract alatt.

 

A tanulmányok törzsszövege általában a következő alcímeket foglalhatja magába:

 

A főcímet verzál NAGYBETŰVEL kell írni és középre zárni; a második szintű alcímeket kisebb fokozattal szintén verzál nagybetűkkel kérjük szedni balra zárva, a harmadik szintű alcímeknél dőlt betűk használatát kérjük, balra igazítva, felette és alatta egy-egy üres sorral. A további alcímeket kisebb fokozattal, dőlt betűvel, balra zárva kérjük, felette egy üres sorral.

Szöveg közbeni kiemelésként dőlt betű alkalmazható; félkövér betű, ritkítás és aláhúzás nem. A szakmai tanulmányoktól eltérő kézirat formai megkötésének kritériuma, hogy a tartalmát célratörően, szabatosan mutassa be.

Az ábrázolások és illusztrációk a szövegbe beágyazhatók, de külön is szükséges csatolni őket, a szövegbeni helyük megjelölése mellett. Ajánlott a *.jpg és a *.tif formátum, legalább 300 dpi minőségben.

 

 

 

Javításra küldött változat

A szerzők a javításra küldött változatot nyomdai előnézetben e-mailen kapják meg (*.pdf formátumban), és 5 nap áll a rendelkezésükre a kért javítások elvégzésére. Kérjük a határidő pontos betartását!

A javításokat *.pdf file-ban, megjegyzéssekkel ellátva kérjük visszaküldeni (az Adobe Reader X programban – amely ingyenesen letölthető az internetről – lehetőség van megjegyzések elhelyezésére) vagy táblázatban kérjük leadni, amely feltünteti a megváltoztatandó szöveg helyét (oldalszámát), a megváltoztatandó szöveget (+ előtte néhány szó, utána néhány szó), valamint a megváltoztatott szöveget is:

 

Oldalszám

Javítandó szöveg

Javított szöveg

48. oldal (első bekezdés, 3. sor):

Talpra, magyar! – írta Arany
János 1848-ban …

Talpra, magyar! – írta Petőfi Sándor 1848-ban …

 

A szerkesztőség nem fogadja el azt a korrektúrajavítást vagy hiánypótlást, amelyet a szerző a saját eredeti (szerkesztetlen, tördeletlen) file-jában korrektúrázott szövegként ad le.

 

Hivatkozás

A tudományos írásoknak megfelelő hivatkozási szabályok betartását kérjük!Irodalomjegyzék

A szövegben megjelölt hivatkozások mindegyikének szerepelnie kell az irodalomjegyzékben, ugyanakkor nem szerepelhet az olyan tanulmány, amelyre a szövegben nincs hivatkozás. Szakirodalmi hivatkozások: Folyóiratunk az APA (American Psychological Association) irányelvei szerinti hivatkozásrendszert használja.

Az irodalomjegyzéket alfabetikus sorrendben kell szerkeszteni.

 

Minden szerző külön kérésre jogosult munkájának különlenyomatára egy példányban.

 

 

 

 

Nem másolható a szövegrész, mely plagizálása jogilag is aggályos.