Log in

Whoops! You have to login to access the Reading Center functionalities!

Forgot password?

Search the site...

Reset

A nyomtatott Fejlesztő Pedagógia és a Fejlesztő Pedagógia Online magyar nyelvű áttekintő tanulmányokat, módszertani beszámolókat és fejlesztéseket, kutatásokról szóló összefoglalókat, magas szintű ismeretterjesztő, illetve továbbképzési célokat szolgáló tanulmányokat, didaktikusan feldolgozott esetelemzéseket, pedagógiatörténeti közleményeket, beszámolókat a hazai és nemzetközi intézmények munkásságát bemutató interdiszciplináris szaklap, és online portál, amelyek az orvostudomány, pszichológia, szociológia, nyelvtudomány határterületeinek kérdésével foglalkoznak; a pedagógusok mentál-higiénéjével foglalkozó tapasztalati tényeket és elméleti szakanyagokat valamint a nevelés, oktatás – ezen belül – a gyógypedagógia és a fejlesztő pedagógia elméleti és gyakorlati kérdéseit kiemelt hangsúllyal mutatják be. Ezen túl a szakfolyóirat és internetes változata szakkönyvekről szóló recenziókat és taneszközökről szóló ismertetéseket is közölnek.

 

A Fejlesztő Pedagógia Online az eddigiekhez képest további új lehetőségeket is kínál a megjelenésre és a napi kommunikációra, a neveléstudományok tudományos tevékenységén, az e területhez kapcsolódó elméleti, módszertani és empirikus elemzéseken túl is:

 

Szerzői útmutató

A Szerkesztési szabályzat részben leírtak szerint a kéziratokat csak elektronikusan küldjék el a fejlesztopedagogia@starkiss.hu e-mail címre.

A kéziratok magyar nyelven angol absztrakttal készülhetnek.

A beküldött cikk ajánlott hossza legfeljebb egy szerzői ív lehet 40.000 leütés (a recenziónál pedig legfeljebb 2000 szó ajánlott), a hivatkozásokkal együtt. A megfelelőnek ítélt kéziratokat szakértői/szerkesztőségi értékelési folyamat követi.

A kéziratszerkesztési követelmények teljes listája ezekben a formátumokban (doc, pdf) találhatók. A Fejlesztő Pedagógia szerkesztői és kiadója a megjelenés előtt kérik a szerzői jogi, illetve a felhasználási dokumentum aláírását és megküldését.

A kéziratok átvételéről, a szakértői értékelés folyamatáról, a szerzőket megillető felelősségekről és jogosítványokról, valamint az idézési stílusról itt talál további részleteket.

 

Kézirat benyújtásának módja

A megjelentetésre szánt kéziratokat a fejlesztopedagogia@starkiss.hu e-mail címre kérjük elküldeni. Minden esetben csatolni kell egy kísérőlevelet, amelynek tartalmaznia kell a szerző rövid ismertetését a tartalomról, szakmai munkásságáról, a publikálás céljáról, valamint a Szerzői jogi megállapodást aláírva, beszkennelve.

Valamennyi szerzőként feltüntetett személynek meg kell felelnie a szerzőség kritériumainak. Ezzel összhangban minden szerző (illetve nevükben a levelező szerző) kijelenti, hogy személyesen és aktívan részt vett a munkában, s ezért annak teljes tartalmáért vállalja a felelősséget. A kapcsolattartásért felelős személy (levelező szerző) nyilatkozik, hogy szabad hozzáférése volt a kutatás összes adatához, függetlenül attól, hogy azok bekerültek-e a tanulmányba vagy sem.

A cikk terjedelme nem haladhatja meg az egy szerzői ívet (egy ív 40 000 leütés). Ha a téma kifejtése szükségessé teszi, a szerkesztőség hosszabb tanulmányt is elfogad.

A szerkesztőség arra is kéri a szerzőket, hogy a korrektúrapéldányok kézbesítésének megkönnyítése végett kéziratukban adják meg levelezési (vagy e-mail) címüket és telefonszámukat is.

Kéziratokat nem áll módunkban megőrizni.

 

Kézirat elbírálása

A kézirat elfogadását a főszerkesztő a szerkesztőbizottsággal együtt dönti el. A lektorálatlan tanulmányokat a Szerkesztőbizottság lektoráltatja.

 

Kézirat követelményei

Az összefoglalás/abstract nem haladhatja meg a 200 szót. Az absztraktnak önmagában is értelmesnek kell lennie. A szerző(k)nek a célkitűzések megfogalmazását követően világosan be kell mutatnia az alkalmazott módszer főbb elemeit, a konkrét eredményeket s a levont következtetéseket.

Az absztraktot külön oldalon magyarul és angolul is el kell készíteni, valamint a cikk címét angolul is feltüntetni.

A két absztrakt tartalmilag nem térhet el egymástól.

Kulcsszavak: az absztrakt mellé meg kell határozni 3-6 szót vagy kifejezést, amelyek jellemzőek a tanulmány tartalmára. Ezek a tárgymutató létrehozását és a keresés megkönnyítését szolgálják.

A kulcsszavakat magyarul és angolul is kérjük feltüntetni az összefoglaló/abstract alatt.

 

A tanulmányok törzsszövege általában a következő alcímeket foglalhatja magába:

Bevezetés, Módszer, Eredmények, Diszkusszió/Megbeszélés, Következtetések, Irodalom.

 

 

Címfokozatok

A főcímet verzál NAGYBETŰVEL kell írni és középre zárni; a második szintű alcímeket kisebb fokozattal szintén verzál nagybetűkkel kérjük szedni balra zárva, a harmadik szintű alcímeknél dőlt betűk használatát kérjük, balra igazítva, felette és alatta egy-egy üres sorral.

A további alcímeket kisebb fokozattal, dőlt betűvel, balra zárva kérjük, felette egy üres sorral.

Szöveg közbeni kiemelésként dőlt betű alkalmazható; félkövér betű, ritkítás és aláhúzás nem.

A szakmai tanulmányoktól eltérő kézirat formai megkötésének kritériuma, hogy a tartalmát célratörően, szabatosan mutassa be.

 

Ábrák, képek

Az ábrázolások és illusztrációk a szövegbe beágyazhatók, de külön is szükséges csatolni őket, a szövegbeni helyük megjelölése mellett.

Ajánlott a *.jpg és a *.tif formátum, legalább 300 dpi minőségben.

 

 

Korrektúra

Javításra küldött változat: A szerzők a javításra küldött változatot nyomdai előnézetben e-mailen kapják meg (*.pdf formátumban), és 5 nap áll a rendelkezésükre a kért javítások elvégzésére.

Kérjük a határidő pontos betartását!

A javításokat *.pdf file-ban, megjegyzéssekkel ellátva kérjük visszaküldeni (az Adobe Reader X programban – amely ingyenesen letölthető az internetről – lehetőség van megjegyzések elhelyezésére) vagy táblázatban kérjük leadni, amely feltünteti a megváltoztatandó szöveg helyét (oldalszámát), a megváltoztatandó szöveget (+ előtte néhány szó, utána néhány szó), valamint a megváltoztatott szöveget is:

Oldalszám                                             Javítandó szöveg                          
48. oldal (első bekezdés, 3. sor):         Talpra, magyar! – írta Arany János 1848-ban …

 

Javított szöveg
Talpra, magyar! – írta Petőfi Sándor 1848-ban …

 

A szerkesztőség nem fogadja el azt a korrektúrajavítást vagy hiánypótlást, amelyet a szerző a saját eredeti (szerkesztetlen, tördeletlen) file-jában korrektúrázott szövegként ad le.

 

Hivatkozás

A tudományos írásoknak megfelelő hivatkozási szabályok betartását kérjük!

 

Irodalomjegyzék

A szövegben megjelölt hivatkozások mindegyikének szerepelnie kell az irodalomjegyzékben, ugyanakkor nem szerepelhet az olyan tanulmány, amelyre a szövegben nincs hivatkozás.

Szakirodalmi hivatkozások: Folyóiratunk az APA (American Psychological Association) irányelvei szerinti hivatkozásrendszert használja.

Az irodalomjegyzéket alfabetikus sorrendben kell szerkeszteni.

 

Minden szerző külön kérésre jogosult munkájának különlenyomatára egy példányban.

 

 

 

FIGYELMEZTETÉS A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓAN

A FEJLESZTŐ PEDAGÓGIÁBAN ÉS/VAGY A FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA ONLINE-ON KÖZZÉTETT TANULMÁNYOK/CIKKEK SZERZŐI SZÁMÁRA

Tisztelt Szerzők!

A NAIH a 2021. február 19i ajánlásában felhívta a figyelmet arra, hogy az adatkezelés
megkezdése előtt meg kell határozni a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendeletben (a továbbiakban: GDPR)
meghatározott kötelezettségek végrehajtásának felelősét, az adatkezelés céljait egyértelműen
meg kell határozni, továbbá kiemelten figyelmet kell fordítani az érintettek adatkezelésről történő
megfelelő tájékoztatására és az érintetti jogok biztosítására.

Tekintettel arra, hogy publikál(t) a Fejlesztő Pedagógia szakfolyóiratban és/vagy a Fejlesztő Pedagógia Online-on, fontolóra és tudomásul kell vennie a következőket:

Ennek eredményeként a Starkiss Kft. és a szerkesztőség kezeli az Ön személyes adatait: név, vezetéknév, tanári végzettség, intézményi hovatartozás, e-mail cím, telefonszám, levelezési cím.

Az érintett személyes adatok kezelése a tanulmányok közzétételének munkafolyamatai, a szerzőkkel folytatott kommunikáció és kapcsolattartás, a publikáció érdekében történik, valamint a Fejlesztő Pedagógia szakfolyóiratban és/vagy a Fejlesztő Pedagógia Online-on elfogadott tanulmányok/cikkek nemzetközi adatbázisokban való indexelése céljából.

Az adatkezelés jogalapja: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1. sz. 9. bek. (2) lit. j) pontja: „a feldolgozás (…) tudományos kutatás céljából szükséges (…) uniós vagy nemzeti jog alapján”.

Ezen személyes adatok feldolgozásának határideje folyamatos:

nemzetközi adatbázisokban közzétett és indexelt tanulmányok, elérhetőek online (név, vezetéknév, tanári végzettség, intézményi hovatartozás, e-mail cím).

A szerzőkkel való kapcsolatfelvételhez szükséges egyéb adatok (telefonszám, levelezési cím) elektronikus archívumunkban tároljuk.

Ha többet szeretne megtudni a GDPR-ról és jogairól, ezt megteheti a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság honlapján – www.xxxxx.hu.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Starkiss Kft. csak az előírtaknak megfelelően küld levelet, és minden olyan felhasználó, aki megadta e-mail címét valamelyik oldalunkon (konyvespont.hu, budaorsiinfo.hu, fejlesztopedagogia.hu stb.), dönthet úgy, hogy törölteti az cég adatbázisából.

Reméljük, hogy ezen információk mindegyike hasznos volt az Ön számára, továbbra is rendelkezésükre állunk minden olyan további információval kapcsolatban, ami érdekelheti.

 

 

 

 

A Fejlesztő Pedagógiára előfizetni a címadatok (cég esetén adószám is) megadásával a fejlesztopedagogia@starkiss.hu e-mail címen lehet, a kiadó ez alapján átutalásos számlát küld vissza e-mailen, ami kinyomtatva aláírás és bélyegző nélkül is hiteles.

 

Régebbi számok elérhetőek a http://www.konyvespont.hu/ webáruházban vagy a kiadóban (e-mail: fejlesztopedagogia@starkiss.hu).

 

 

Főszerkesztő: dr. Salné Lengyel Mária

Kiadóvezető: Kiss Sándor

Kiadó: Starkiss Kft. – Grafikai Stúdió és Digitális Nyomda

2040 Budaörs, Kisfaludy u. 40.

Telefon: 06-23-428-264

www.starkiss.hu

E-mail: fejlesztopedagogia@starkiss.hu

 

 

Szerkesztőbizottság

Alapító-Főszerkesztő: dr. Salné Lengyel Mária gyógypedagógus-mesterlogopédus

Horváthné Moldvay Ilona gyógypedagógus-logopédus, pedagógia szakos bölcsész, mesterlogopédus

Rapai Nándor gyógypedagógus, újságíró

Ványi Ágnes gyógypedagógus, mesterlogopédus, tankönyvszerző, a Magyar Logopédusok Szakmai Szövetségének főtitkára

Izsóné Szecsődi Ildikó klinikai szakpszichológus, mesterpedagógus

Dr. habil. K. Farkas Claudia egyetemi docens, az MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága Neveléstörténeti Munkabizottságának tagja

Szűcs Antal Mór gyógypedagógus – logopédus, zene-terapeuta

Sánta Kristóf képzőművész-tanár, zeneterapeuta

Angol szöveggondozás: Sal Dorottya

Nem másolható a szövegrész, mely plagizálása jogilag is aggályos.